คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อ้นเพชร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง หนูเนื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : 3. ร.ต.ท.สำฤทธิ์ เอียดเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระวัฒน์ ศรีจันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเคียง คีรีรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป นานาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุภัทรธรรมสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม สุขสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง อินทร์ขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ลั่นเต้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปกครอง ศรีจันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.ชาลี แก้วแกมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ จีนหมั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ