กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางชนกพร สิกขาจารย์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีพัสวี จรัสรัตนเศวต
ครู คศ.1