กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิทธิราช รักษา
ครู คศ.2

นางชนกพร สิกขาจารย์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีพัสวี จรัสรัตนเศวต
ครูผู้ช่วย