ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิทธิราช รักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชนกพร สิกขาจารย์
ครู คศ.2

นายอมรเทพ จินดาแก้ว
ครูอัตราจ้าง