ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิทธิราช รักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชนกพร สิกขาจารย์
ครู คศ.2

นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ว่าที่ร้อยที่พัสวี จรัสรัตนเศวต
ครูผู้ช่วย