ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุธีรา ชุมอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลลิตา ปานนุ้ย
ครู คศ.2

นางธัญญารัตน์ คงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
ครู คศ.2

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
ครู คศ.2

นางสาวคุณภัทร ช่อทอง
ครู คศ.2

นางสาวเตือนใจ รู้เพราะจีน
พนักงานราชการ

นางสุนีย์ สิทธิชัย
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1

นางพาณิภัค พุทธสะแสง
พนักงานราชการ

นายกฤษฎี มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง