ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลลิตา ปานนุ้ย
ครู คศ.3

นางธัญญารัตน์ คงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวคุณภัทร ช่อทอง
ครู คศ.2

นางสุนีย์ สิทธิชัย
ครู คศ.2

นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลี สุขขี
ครู คศ.1

นางสุภาภรณ์ สุพรรณสถิตย์
ครู คศ.1

นางสาวภัณฑิลา ตรีปิยรัตน์
ครู คศ.1

นางพาณิภัค พุทธสะแสง
พนักงานราชการ

นางสาวเตือนใจ รู้เพราะจีน
พนักงานราชการ