ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธีรา ชุมอักษร
ครู คศ.1

นางลลิตา ปานนุ้ย
ครู คศ.2

นางธัญญารัตน์ คงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
ครู คศ.1

นางสาวคุณภัทร ช่อทอง
ครู คศ.1

นางสาวเตือนใจ รู้เพราะจีน
ครูอัตราจ้าง