ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุธีรา ชุมอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลลิตา ปานนุ้ย
ครู คศ.2

นางธัญญารัตน์ คงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวคุณภัทร ช่อทอง
ครู คศ.2

นางสุนีย์ สิทธิชัย
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลี สุขขี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางพาณิภัค พุทธสะแสง
พนักงานราชการ

นางสาวเตือนใจ รู้เพราะจีน
พนักงานราชการ

นางสาวศิวพร นาเลื่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1