กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลลิตา ปานนุ้ย
ครู คศ.3

นางสาวคุณภัทร ช่อทอง
ครู คศ.2

นางสุนีย์ สิทธิชัย
ครู คศ.2

นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์
ครู คศ.2

นางสาวปรารณีย์ จันทรัฐ
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลี สุขขี
ครู คศ.1

นางสุภาภรณ์ สุพรรณสถิตย์
ครู คศ.1

นางสาวภัณฑิลา ตรีปิยรัตน์
ครู คศ.1

นางพาณิภัค พุทธสะแสง
พนักงานราชการ

นางสาวเตือนใจ รู้เพราะจีน
พนักงานราชการ