ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุนีย์ สิทธิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุบินทร์ สุขศรีเพ็ง
ครู คศ.3

นางกันยา สุขศรีเพ็ง
ครู คศ.3

นางสุวิมล พลการ
ครู คศ.2

นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วน
ครู คศ.2

นางอารี บัวฝ้าย
ครู คศ.2

นางพาณิภัค พุทธสะแสง
พนักงานราชการ