ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสินีนาฎ ศรีเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุบินทร์ สุขศรีเพ็ง
ครู คศ.3

นางกันยา สุขศรีเพ็ง
ครู คศ.3

นางสุวิมล พลการ
ครู คศ.2

นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วน
ครู คศ.2

นางอารี บัวฝ้าย
ครู คศ.2