ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทยา วงศ์หนองเตย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายสมพร ทองบริบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6