ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทยา วงศ์หนองเตย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพร ทองบริบูรณ์
ครู คศ.2

นายภิรมย์ เรืองเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุวิมล ศรีสุข
ึครูอัตราจ้าง