ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทยา วงศ์หนองเตย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพร ทองบริบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ย
ครู คศ.1