ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรากร บัวกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุญญาดา พรหมยก
ครู คศ.2

นางสาวปรวีร์ จินดาแก้ว
ครู คศ.2

นายปกรณ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.2

นายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส
ครู คศ.1

นางสิริอร ติณธรรม
ครู คศ.1

นางสาวฉันทนาภรณ์ แสงเสน
พนักงานราชการ