กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวรากร บัวกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุญญาดา พรหมยก
ครู คศ.3

นางสาวปรวีร์ จินดาแก้ว
ครู คศ.2

นายปกรณ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.2

นางสิริอร ติณธรรม
ครู คศ.2

นางพริ้มเพรา ทองสุข
ครู คศ.1

นายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส
ครู คศ.1

นางสาวฉันทนาภรณ์ แสงเสน
พนักงานราชการ