ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรากร บัวกิ่ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุญญาดา พรหมยก
ครู คศ.2

นางสาวปรวีร์ จินดาแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวฉันทนาภรณ์ แสงเสน
พนักงานราชการ

นายปกรณ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส
ครูผู้ช่วย

นางสิริอร ติณธรรม
ครูผู้ช่วย