ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรากร บัวกิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุญญาดา พรหมยก
ครู คศ.2

นางสาวปรวีร์ จินดาแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวฉันทนาภรณ์ แสงเสน
พนักงานราชการ

นายปกรณ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส
ครูผู้ช่วย

นางสิริอร ติณธรรม
ครู คศ.1