ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวดารัตน์ พยัคฆศิรินาวิน
ครู คศ.3

นางอรทัย บุญคงแก้ว
ครู คศ.3

นายบรรยง หนูเซ่ง
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวสรารัตน์ ศิริพันธ์
ครู คศ.1

นายจอมพร จันทร์เสนะ
ครู คศ.1