ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวดารัตน์ พยัคฆศิรินาวิน
ครู คศ.3

นางอรทัย บุญคงแก้ว
ครู คศ.3

นายสิทธิพงษ์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวสรารัตน์ ศิริพันธ์
ครู คศ.1

นายจอมพร จันทร์เสนะ
ครู คศ.1