ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรทัย บุญคงแก้ว
ครู คศ.3

นางนลินี วงศ์วัฒนภักดี
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ
ครู คศ.1

นายนนทพล พลอินทร์
ครู คศ.1