ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจอมพร จันทร์เสนะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัมพันธ์ วัฒนสกุลพงษ์
ครู คศ.3

นางวดารัตน์ พยัคฆศิรินาวิน
ครู คศ.3

นางอรทัย บุญคงแก้ว
ครู คศ.2

นายบรรยง หนูเซ่ง
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวสรารัตน์ ศิริพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์
ครูผู้ช่วย