กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรทัย บุญคงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนลินี วงศ์วัฒนภักดี
ครู คศ.2

นายสิทธิพงษ์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ
ครู คศ.2

นายนนทพล พลอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์
ครู คศ.1

นางสาวศิรประภา ลั่นเต้ง
ครูอัตราจ้าง