ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณฐมน เฮงพาณิชย์วัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประนอม จิตรักไทย
ครู คศ.2

นางลัทธพร สมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
ครู คศ.2

นางนลิน หมุนแทน
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทอง
ครู คศ.2

นางสาวกานต์ชนก เล่งล้วน
ครู คศ.2

นายสุทธิพงษ์ อึ้งทวี
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติเมธ สำเร็จ
ครูอัตราจ้าง