ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกานต์ชนก เล่งล้วน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประนอม จิตรักไทย
ครู คศ.2

นางลัทธพร สมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
ครู คศ.2

นางนลิน หมุนแทน
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทอง
ครู คศ.2

นางสาวนิติกา พิทักษ์ปกรณ์
ครู คศ.2

Miss Jean Clauvin Bacsal Rosales
ครูอัตราจ้าง