ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประนอม จิตรักไทย
ครู คศ.2

นางลัทธพร สมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
ครู คศ.2

นางนลิน หมุนแทน
ครู คศ.2

นางสาวกานต์ชนก เล่งล้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนิติกา นิติปกรณ์
ครู คศ.1