ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณฐมน เฮงพาณิชย์วัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวประนอม จิตรักไทย
ครู คศ.2

นางลัทธพร สมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
ครู คศ.2

นางนลิน หมุนแทน
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกานต์ชนก เล่งล้วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Jean Clauvin Bacsal Rosales
ครูอัตราจ้าง