ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุชาติ กิ้มจ้อง
พนักงานขับรถยนต์

นางกิ้มพร้อย เขตตะเคียน
แม่บ้าน

นางณัชพร สักแก้ว
แม่บ้าน

นายเอกชัย บุณยรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอาทิตย์ บุณยรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย