ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางสุปราณี รักษา
ครู คศ.2