ลูกจ้างประจำ

นายทวี เพชรสุก
ช่างครุภัณฑ์3

นายศลชัย ทองมา
ช่างครุภัณฑ์2