ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
 
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาสู่พลเมืองอาเซียน    
บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี ๒๕๕๘  
 
 
 
 
 
ปรัชญา

ชีวิตสฺส   ปญฺญา  อาภาโหติ
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต
 
 
 
สีประจำโรงเรียน

แดง - ดำ
สีแดง    หมายถึง    ความกล้าหาญ
สีดำ  หมายถึง   ความเสียสละ