คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนรินทร์ วัฒนบัญชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจีรภา บัวดำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา