ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาชาติ และศักยภาพผู้เรียน  สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน

. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  

๓.  ส่งเสริมให้นักเรียน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.  ประสานความร่วมมือ  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

๕.   ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง

 เป้าหมาย

 . มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาชาติ และผู้เรียนมีศักยภาพ  สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน

. มีระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  

๓. นักเรียน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

๕.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง