ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุเมธ เหล่าตระกูลงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววชรินทร์รัตน์ ศรีจันทร์ทอง
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ เอ้งฉ้วน
ครู คศ.2

นางสาวสิริกร เหมทานนท์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ขุ้ยย่อง
ครู คศ.1

นางสาวสาริณี เรืองช่วย
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวดี ศรีจันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นายชัยยุทธ เพชรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง