ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุเมธ เหล่าตระกูลงาม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววชรินทร์รัตน์ ศรีจันทร์ทอง
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ เอ้งฉ้วน
ครู คศ.1

นางสาวศณีณาถ แซ่ตัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนิษา เหมทานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวดี ศรีจันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นายชัยยุทธ เพชรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง