ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48442
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48318
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 48637
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 48629
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48585
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48400
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48384
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48224
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48963
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
>มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2563 48251
ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 326.5 KB 48466
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48245
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 48590
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 48522
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 48423
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 48520
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 48206
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 48468
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48431
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 48547
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 48496
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 48224
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48441
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48261
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48254
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 48421
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48425
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48369
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเปลี่ยนการอยู่เวรยามรักษาความรับผิดชอบสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48324
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48448
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48412
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.4 KB 48510
หนังสือมอบฉันทะถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.95 KB 48614
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48480
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 48543
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 48370
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ในทะเบียนประวัติ-และ-ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 13.94 KB 48440
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48500
แบบคำร้องขอหนังสือร้บรอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.44 KB 48275
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 48444
อื่นๆ
>หลักสูตรต้านทุจริต 48301
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48562