ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 8612
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 8493
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 8781
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 8426
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 8759
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 8571
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 8554
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 8392
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 8860
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2563 8419
ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 326.5 KB 8640
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 8417
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 8750
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 8690
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 8593
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 8687
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 8382
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 8638
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 8602
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 8722
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 8662
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 8374
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 8607
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 8432
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 8423
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 8587
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 8599
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 8528
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเปลี่ยนการอยู่เวรยามรักษาความรับผิดชอบสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 8492
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 8437
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 8587
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.4 KB 8683
หนังสือมอบฉันทะถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.95 KB 8788
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 8651
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 8719
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 8540
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ในทะเบียนประวัติ-และ-ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 13.94 KB 8615
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 8676
แบบคำร้องขอหนังสือร้บรอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.44 KB 8451
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 8607
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริต 8456
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 8490