ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 93765
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 94083
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 95919
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 97375
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 93944
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 94108
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 96625
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 97800
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 97653
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2563 93518
ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 326.5 KB 93715
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 93806
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 93881
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 93836
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 93797
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 93783
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 93765
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 93795
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 93781
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 93837
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 104346
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 94936
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 93999
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 94069
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 94029
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 93932
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 94020
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 93943
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเปลี่ยนการอยู่เวรยามรักษาความรับผิดชอบสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 93655
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 107130
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 93522
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.4 KB 93660
หนังสือมอบฉันทะถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.95 KB 93656
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 93658
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 93656
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 93658
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ในทะเบียนประวัติ-และ-ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 13.94 KB 93655
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 93652
แบบคำร้องขอหนังสือร้บรอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.44 KB 93661
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 94358
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริต 93695
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 93763