ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานภายนอก / ชุมชน ใช้บริการสถานที่
เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.วังวิเศษ จัดอบรมด้านสุขภาพจิต (อ่าน 960) 18 ก.ย. 57
อบต.เขาวิเศษ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) (อ่าน 1186) 18 ก.ย. 57
อบต. เขาวิเศษ จัดอบรมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ (อ่าน 1031) 02 ก.ย. 57
โรงพยาบาลวังวิเศษ จัดอบรมการตรวจมะเร็งเต้านม (อ่าน 1242) 02 ก.ย. 57
โรงพยาบาลวังวิเศษ จัดอบรมการแปรงฟันให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 1014) 02 ก.ย. 57
อบต. เขาวิเศษ จัดแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 1570) 02 ก.ย. 57