เรื่องแจ้งบุคลากรครู
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 191) 14 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2563 (อ่าน 3450) 02 ต.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4887) 08 ธ.ค. 62
รายชื่อครูที่ปรึกษา และจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ไฟส์ excell) (อ่าน 3858) 06 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2561 (อ่าน 4296) 10 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4542) 10 ต.ค. 61
จำนวนนักเรียน และรายชื่อครูที่ปรึกษา ปี 2561 (อ่าน 4208) 10 ต.ค. 61
ppt อบรมวิทยะฐานะ (อ่าน 4312) 12 พ.ค. 61
แบบรายงาน การเขียน SAR ของตนเอง (อ่าน 4441) 23 มี.ค. 61
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (อ่าน 4834) 05 ต.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างจากเขต-สพม.13 (ฉบับใหม่) (อ่าน 5012) 27 ก.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (จ.ตรัง) (อ่าน 4575) 15 ก.ย. 60
แบบรายชื่อนักเรียน ที่มีคะแนนไม่ถึง 50% (อ่าน 4303) 08 ส.ค. 60
แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ (อ่าน 4544) 04 ส.ค. 60
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. (อ่าน 4174) 25 ก.ค. 60
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 (อ่าน 4375) 16 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4230) 16 มิ.ย. 60
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 3992) 09 เม.ย. 60
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 3904) 09 เม.ย. 60
แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (อ่าน 4925) 24 มี.ค. 60
แบบ รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรครู (อ่าน 3944) 07 มี.ค. 60
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 (อ่าน 4695) 04 ต.ค. 59
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน (อ่าน 3924) 04 ต.ค. 59
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS ในการลงคะแนน (อ่าน 4758) 21 ก.ค. 59
คำอธิบายการเขียนโครงการ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559(แก้ไข) (อ่าน 4111) 15 ต.ค. 58
รูปแบบการเขียนโครงการ ปี 2559 (อ่าน 4469) 07 ต.ค. 58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558 (อ่าน 4107) 01 ต.ค. 58
ปก รายงานวิจัย (อ่าน 4063) 17 ก.ย. 58
ปก แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 32521) 17 ก.ย. 58
ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิจัย (อ่าน 4227) 05 ส.ค. 58
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 4186) 05 ส.ค. 58
การเขียนรายงานโครงการ (อ่าน 4431) 05 ส.ค. 58
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 7068) 20 ก.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์บันทึกคะแนน ม.ปลาย (อ่าน 4078) 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟล์บันทึกคะแนน ม.ต้น (อ่าน 3963) 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์ลงเวลาเรียน ชอง ม.ปลาย (อ่าน 4163) 27 พ.ค. 58
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ (มอ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน (อ่าน 4257) 19 ธ.ค. 57
แบบรายงานผลโครงการ (เต็มรูปแบบ) (อ่าน 5015) 07 พ.ย. 57
แบบรายงานผลโครงการ (อ่าน 4087) 07 พ.ย. 57
โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 เพื่อนำมาเขียนโครงการใหม่ ปี 2558 (อ่าน 4188) 06 ต.ค. 57