ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานภายนอก / ชุมชน ใช้บริการสถานที่
อบต. เขาวิเศษ จัดอบรมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ
วันที่ 9  กรกฎาคม  2557  อำเภอวังวิเศษ ใช้สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวังวิเศษ  จัดอบรม  ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์  เพื่อการปฏิรุประดับตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ    เพื่อสรา้งบรรยากาศของความปรองดอง และความรักสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น  จะนำไปสู่ความร่วมมือ  และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2557,07:07   อ่าน 1030 ครั้ง