ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนเก่ง
ผู้ที่ได้คะแนนอันดับสูง ของแต่ละวิชา ในการสอบ pre o-net ปี 2560
ภาษาไทย

1. ด.ญ.ณัฐกมล  เอี่ยมอักษร ม.3/1 80 คะแนน
2. ด.ช.
ธเนศ  อ่อนแท้              ม.3/1              70 คะแนน
3. ด.ญ.ณัฐวดี  กตัญญู         ม.3/2 70 คะแนน
คณิตศาสตร์

1. ด.ญ.ณัฐธิดา  เดือนเพ็ญ ม.3/1 61 คะแนน
2. ด.ช.เอกชัย  อ้นเพชร         ม.3/1 58.5 คะแนน
3. ด.ช.สรวิชญ์  แม่นเหมือน ม.3/1 55.5 คะแนน
วิทยาศาสตร์

1. ด.ช.เอกชัย  อ้นเพชร         ม.3/1 72.5 คะแนน
2. ด.ช.อภิสิทธิ์  พูดเพราะ ม.3/1 65.5 คะแนน
3. ด.ช.กัณฐกมล  เอี่ยมอักษร ม.3/1 65 คะแนน
สังคมศึกษา

1. ด.ญ.ทิพวรรณ  ศรีจันทร์ ม.3/2 98 คะแนน
2. ด.ญ.จิรสุตา  บุญรอด         ม.3/2 82 คะแนน
3. ด.ช.ทิวาเทพ  บุญรอด ม.3/2 79 คะแนน

ภาษาอังกฤษ

1. ด.ช.ธเนศ  อ่อนแท้         ม.3/1 63 คะแนน
2. ด.ช.กิตติกวิน  สองแก้ว ม.3/1 57 คะแนน
3. ด.ช.อภิสิทธิ์  พูดเพราะ ม.3/1 52.5 คะแนน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 729 ครั้ง