ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนเก่ง
สอบผ่านโควต้าของ มอ.
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ปีการศึกษา  2560  ดังนี้
1. น.ส.กนกวรรณ   ศรมีศรี   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. น.ส.อรอุมา   กลับจิตร   คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาสัตวศาสตร์
3. น.ส.อัจจิมาพร   สุภารัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. น.ส.รัตนาภรณ์   รองเมือง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม
    สาขาเทคโนโลยีอาหาร
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,10:14   อ่าน 679 ครั้ง