ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ
    ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอส่ง URL แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา นำไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง
     ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา มีหน้าที่กำกับ ติดตามการประเมินตามแบบ EIT ให้ได้ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ สพม.13  กำหนด

ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

( วันที่ 17 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
 เวลา 17.00น. )

URL แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

                              https://forms.gle/yfshDnfwzZGA47cv8

          ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างโปร่งใส และภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:30   อ่าน 3343 ครั้ง