ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ
    ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอส่ง URL แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา นำไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง
     ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา มีหน้าที่กำกับ ติดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ สพม.13  กำหนด

ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

( วันที่ 11 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 )

URL แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

https://forms.gle/jnvZ8xLsVBXDP6yA9

          ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างโปร่งใส และภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:25   อ่าน 3350 ครั้ง