ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย
โควต้า เข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ปีการศึกษา  2560  ดังนี้
    1. น.ส.กนกวรรณ   ศรมีศรี     คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาสัตวศาสตร์
    2. น.ส.อรอุมา  กลับจิตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์
    3. น.ส.อัจจิมาพร   สุภารัตน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    4. น.ส.รัตนาภรณ์   รองเมือง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
       สาขา  เทคโนโลยีอาหาร
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 842 ครั้ง