ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
    วันที่  24-25 พฤศจิกายน  2563   โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ทุกระดับชั้น
เพื่อโรงเรียนได้มีการโอกาสพบปะกับผู้ปกครอง  ได้ประชุมเพื่อแจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษา
ในภาคเรียนที่ผ่านมา  และผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน เพื่อ
จะได้ดูแล แก้ปัญหา นักเรียนต่อไป

       และนอกจากกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแล้ว  ในภาคเช้า  นักเรียนทุกระดับชั้น ได้ลงทะเบียนเรียน
และทำความสะอาดห้องเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2563,11:14   อ่าน 833 ครั้ง