ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
       วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการอมราพร เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการสมชาย อินทรโชติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์      โดยโรงเรียนวังวิเศษได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุข   ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐   และจะดำเนินการขับเคลื่อน พัฒนาการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องในระดับต่อไป 
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,14:56   อ่าน 237 ครั้ง