ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริต 27
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 105
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 103
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 182
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 556
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 2674
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 272
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 455
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 2196
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 3846
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 3382
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 691
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 326.5 KB 41
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 111
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 149
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 120
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 130
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 114
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 111
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 129
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 115
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 176
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 2446
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 1218
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 322
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 402
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 357
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 266
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 354
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 275
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 7874