ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 59
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 52
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 76
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 429
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 2502
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 240
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 403
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 2052
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 3569
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 3110
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 639
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 68
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 71
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 56
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 80
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 68
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 67
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 84
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 77
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 141
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 1872
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 1153
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 254
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 351
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 313
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 216
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 314
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 227
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 7180