ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 44
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 38
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 56
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 377
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 2441
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 226
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 387
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1993
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 3506
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 3011
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 626
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 51
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 50
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 27
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 56
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 52
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 69
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 63
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 130
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 1754
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 1134
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 237
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 335
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 298
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 203
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 298
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 215
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 6957